Blog

تئوری چسب ها

مقدمه
این ضروری نیست که همه ی اجزای موجود در فرمولاسیون چسب ها را بشناسیم. برخی اوقات نیز فرمولاسیون ً عموما چسب ها، خاص و به صورت یک راز است که در دست تولید کننده می باشد. یک فرد اغلب یک چسب تجاری را بر اساس اغلب این ویژگی ها، بوسیله ی . ویژگی های عملکردی، رویه های عمل آوری و سایر اطلاعات مربوطه، انتخاب می کند تولیدکننده ها، ارائه می شود. به هر حال، دانستن اطلاعات در مورد مواد متداولی که در فرمولاسیون چسب ها، استفاده می شود، می تواند برای حل مسائل مربوط به چسب ها، یاری دهنده باشد. همچنین این اطلاعات می تواند در مورد توسعه ی دانستن اطلاعات کلی در مورد این فاکتورها، برای استفاده کننده های معمولی از . سیستم های چسب جدید، کمک کننده باشد چسب ها مفید می باشد به نحوی که او می تواند به سهولت در مواقع مشخص، تغییرات مورد نظر را برای یک چسب، .انجام دهد این مقاله یک آگاهی اساسی در مورد اجزایی می دهد که به صورت تجاری در فرمولاسیون چسب ها، استفاده می شود. رابطه ی میان این مواد و خواص آنها نیز توصیف شده است. روش های مرسوم مورد استفاده برای فایق آمدن بر مشکلات ایجاد شده در این زمینه، مورد بحث، قرار می گیرد. این روش ها، شامل فرایندهای فرمولاسیون و موادی است که موجب کنترل جریان یافتن، تنظیم گسترده ی دمایی استفاده، بهبود تافنس، تطبیق ضرایب انبساط گرمایی، کاهش شرینکیج، افزایش . چسبندگی و اصلاح رسانایی الکتریکی و گرمایی می شود
ترکیب چسب ها
چسب های مدرن امروزی اغلب فرمولاسیون های پیچیده ای دارند که دارای عملکردهای خاص می باشد. پلیمرهای اندکی وجود دارد که بدون افزودن برخی از مواد اصلاح کننده مانند پلاستیسایزر، تکیفایر و یا پرکننده های خنثی، مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب مواد تشکیل دهنده ی واقعی به خاصیت وابسته است که مد نظر داریم. این مواد تشکیل دهنده همچنین به کاربرد و الزامات فرایندی مورد استفاده و هزینه ها نیز وابسته است. اجزای مختلفی که در یک فرمولاسیون :چسب وجود دارد، عبارتند از • پایه یا بایندر • عامل شتاب دهنده، بازدارنده و یا عامل تاخیری • حلال • تینرها • توسعه دهنده ها • پرکننده ها • حامل ها و تقویت کننده ها • پلاستیسایزر • تکیفایرها (Tackifiers) • تکیفایرها یا عوامل تیکسوتروپی • عوامل تشکیل دهنده ی لایه • آنتی اکسیدان ها، آنتی هیدرولیزها و عوامل ضد قارچ و پایدارسازها • صابون ها، سورفکتانت ها و عوامل ترکننده پایه یا بایندر چسب در واقع یک جزء اصلی از یک چسب است. بایندر بسیاری از ویژگی های چسب مانند ترشوندگی، خواص عمل آوری، استحکام و مقاومت در برابر محیط زیست را ایجاد می کند. بایندر اغلب از لحاظ وزنی، بزرگترین بخش فرمولاسیون چسب را به خود اختصاص می دهد اما این مسئله همواره برای چسب های حاوی مقادیر قابل توجه چسب ، از آن مشتق می شود. برای مثال ، جزئی است که نام چسب ً صدق نمی کند. بایندر عموما ، پرکننده و مواد آب بندی اپوکسی، ممکن است اجزای متعددی داشته باشد اما ماده ی پایه و اصلی آن، رزین اپوکسی است. وقتی بایندر انتخاب می یک عامل سخت کننده و یا عامل عمل آوری، در واقع ماده ای است که . شود، سایر اجزای مورد نیاز سپس تعیین می شود بعد از افزودن شدن به چسب، موجب افزایش واکنش عمل آوری می شود. این ماده به صورت شیمیایی با رزین پایه واکنش می دهد. عامل سخت کننده و یا عمل آوری به طور خاص برای هر رزین انتخاب می شود. این مواد دارای اثر قابل توجهی .بر روی ویژگی های عمل آوری و خواص نهایی سیستم چسب، هستند

 

* جهت ادامه مقاله دانلود نمائید *